Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 10 2012

21:58
7891 2302 420
Reposted bypalermi91 palermi91
21:56
21:55
13:55

June 08 2012

12:44

June 07 2012

23:18
7335 aca8 420
Reposted fromintrigante intrigante viagoniewicz goniewicz
23:16
7069 a5f8 420
Reposted fromvindurinn vindurinn viadaisies daisies
23:15
Najgorszy jest ten koniec miesiąca. Zwłaszcza trzydzieści ostatnich dni.
— Alfons Allais
Reposted frommarysia marysia viateenspirit teenspirit
23:15
5401 8664
so true
23:15
Reposted fromoll oll viateenspirit teenspirit
23:15

When you’re stressed you eat ice cream, cake, chocolate, and sweets. Why? Because stressed spelt backwards is desserts.

   

SERIOUS MINDFUCK RIGHT NOW.

Reposted fromshocked shocked viateenspirit teenspirit
23:14

Repost if you should be doing something that ISN’T Soup

Reposted fromwormstache wormstache viateenspirit teenspirit
23:14
3712 ec4c
Reposted fromcompromise compromise viateenspirit teenspirit
23:13

I znowu zupa i muzyka wygrały z chęcią robienia czegokolwiek konstruktywnego.

Reposted fromPaniRobinson PaniRobinson viateenspirit teenspirit
23:13
Poradnik profesjonalnego pisarza:

1) Unikaj robienia literuwek.
2) Nie korzystaj z uproszczeń, skrótów itp.
3) Nie korzystaj z nawiasów (chyba że będzie to niezbędne)
4) Wpychanie obcego języka na siłę do naszego nie jest cool.
5) Nigdy nie powinno się uogólniać
6) Nie przesadzaj z cytatami. Jak powiedział Ralph W. Emerson: "Nienawidzę cytatów."
7) Porównania są głupie jak but.
8) Metafory też.
9) Wulgaryzmy są ****owe
10) Niedopowiedzenia nie są zbyt
11) Wyolbrzymienia są milion razy gorsze od niedopowiedzeń
12) Równoważniki zdań? Wywalić.
13) Strona bierna musi być unikana.
13) Poza językiem, należy też mieć wykształcenie w innych kategoriach
15) Na co komu pytania retoryczne?
23:13
0348 44d6
art of scrolling
Reposted frombrystol brystol viateenspirit teenspirit
23:12
3666 859d
Reposted fromemsik emsik viateenspirit teenspirit
23:11
2556 390c 420
Reposted fromfission fission viateenspirit teenspirit
23:10
23:09
3639 6e62 420
Reposted fromslodkaidiotka slodkaidiotka viateenspirit teenspirit
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl